تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شد

تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شد

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری از سوی رییس قوه قضاییه به شرح زیر در روزنامه رسمی انتشار یافته است:

«تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

در اجرای ماده 29 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/ 1/ 1381 مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب 8/ 12/ 1389 به شرح مواد آتی اصلاح می‌شود:

فصل اول کلیات

ماده 1: دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.

تبصره: منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه می‌باشد.

ماده 2: مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.

تبصره 1: در مواردی که مرجع قضایی در پرونده‌های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می‌باشد.

تبصره 2: در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد ولی به هر حال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد.

تبصره 3: در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه سی‌درصد کاهش می‌یابد.

تبصره 4: در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد (حداکثر تا سه مورد) به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.

ماده 3: در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده 4: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد حسب مورد بطور علی‌الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.

ماده 5: در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشند هزینه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود.

ماده 6: در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت یا محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق‌العاده مأموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ 500.000 ریال برای مأموریت داخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ 1.000.000 ریال برای مأموریت خارج از استان کارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقاضی از تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خودداری نماید و کارشناس برای انجام کارشناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق‌الذکر اقدام نماید، علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده مأموریت، هزینه‌های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.

تبصره 1: در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، انجام امور مربوط و کلیه هزینه‌های سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه هم ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می‌باشد.

تبصره 2: در صورتی که مبلغ مورد رسیدگی به ارز باشد، پس از تسعیر آن به ریال، براساس نرخ واریزنامه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق جدول رشته مربوط محاسبه خواهد گردید.

تبصره 3: تأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها بعهده متقاضی می‌باشد.

ماده 7: دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی موردنیاز از طرف مقام ارجاع‌کننده تعیین می‌شود و حداقل 1.500.000 ریال می‌باشد.

ماده 8: هزینه انجام کلیه آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه‌زنی که طبق نظر کارشناسی ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب موردنظر مرکز یا کانون مربوط معتبر است.

ماده 9: در مواردی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد، دستمزد آن حسب مورد توسط مرجع قضائی، کانون یا مرکز مربوط تعیین می‌گردد. در هر حال حداقل دستمزد 1.500.000 ریال خواهد بود.

ماده 10: در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز براساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده 11: دستمزد ارزیابی‌ها برای کلیه رشته‌ها در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین می‌گردد.

تا پنجاه میلیون ریال مقطوعاً 1.500.000 ریال.

-از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد 5/ 0 درصد.

-از یکصد و پنجاه میلیون و یک ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد 4/ 0 درصد.

-از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد 3/ 0 درصد.

-از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد 125/ 0 درصد.

-از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد 06/ 0 درصد.

-از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد 03/ 0 درصد.

-از پانصد میلیارد و یک ریال تا ششصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد 025/ 0 درصد.

-از ششصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا یک هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد 015 /0 درصد.

-از یکهزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد 01/ 0 درصد، حداکثر کل دستمزد کارشناسی سیصد میلیون ریال برای هر کارشناس خواهد بود.

تبصره 1: در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ ارزیابی مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که موضوع ارزیابی در مکانهای مناطق مختلف شهرداری یا دارای پروانه صنعتی مجزا باشند و یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره 2: دستمزد بررسی به اختلاف فی‌مابین کارفرمایان و پیمانکاران و سایر قراردادهای مربوط و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه صددرصد می‌باشد.

تبصره 3: دستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره 4: تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره 5: در ارزیابی قطعات یدکی و کالای مستعمل، فرآورده‌های غذایی و داروئی و بهداشتی، ضایعات تولیدی، ابزارآلات، ماشین‌آلات و تجهیزات برقی و مکانیکی، اجزای ریزالکترونیک و مخابرات در هر کار ارجاعی به صورت یکجا و طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره 6: در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر می‌گردد.

ماده 12: در صورتی که رسیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی براساس آئین‌نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می‌شود.

ماده 13: دستمزد تعیین اجاره بها، برای کلیه رشته‌ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه دو میلیون ریال، مقطوعاً 1.500.000 ریال و از دو میلیون تا سی میلیون ریال، ده درصد و از سی میلیون ریال به بالا، دو درصد اضافه خواهد شد. دستمزد تعیین اجرت‌المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده به اضافه بیست و پنج درصد خواهد بود.

ماده 14: حق‌الزحمه تفسیر عکس‌های هوائی و ماهواره‌ای برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکسهای مزبور مقطوعاً مبلغ 3.000.000 ریال است و برای تفسیر عکس‌های مذکور مربوط به سالهای گذشته، به ازای هر سال مبلغ چهارصد هزار ریال اضافه خواهد شد. همچنین، برای پلاکهای متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافی چهل درصد به حق‌الزحمه این ردیف اضافه خواهد شد.

فصل دوم تعرفه دستمزد کارشناسی

گروه 1: مهندسی آب و معادن شامل رشته‌های (آب، مواد، معادن)

رشته مهندسی آب:

ماده 15: دستمزد اندازه‌گیری آب و حقابه‌ها بشرح ذیل است:

1. تا 50 لیتر در ثانیه، مقطوعاً 1.500.000 ریال.

2. مازاد بر 50 لیتر در ثانیه تا 1000 لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر 1500 ریال.

3. از 1000 لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه، 400 ریال و حداکثر بیست میلیون ریال.

ماده 16: دستمزد تعیین کیفیت شیمیایی و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست محیطی در هر مورد 1.500.000 ریال می‌باشد.

ماده 17: دستمزد بررسی مشخصات سفره‌های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً 3.000.000 ریال است.

تبصره: در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عملیات نقشه‌برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده 18: دستمزد ارزیابی قنوات، چاه‌ها و منصوبات آن، شبکه‌های آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب مطابق ماده 11 این تعرفه خواهد بود.

ماده 19: تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاهها و قنوات و بهسازی چشمه‌ها مقطوعاً 3.000.000 ریال است.

ماده 20: دستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه‌ها و کانال‌ها و انهار به شرح زیر تعیین می‌گردد:

1. حریم کانالها و انهار تا عرض بستر 12 متر از قرار هر کیلومتر 1.000.000 ریال و حداقل 1.500.000 ریال و حداکثر ده میلیون ریال.

2. حریم رودخانه و کانالهای با عرض بیش از 12 متر، از قرار هر کیلومتر 1.500.000 ریال و حداکثر 14 میلیون ریال.

ماده 21: دستمزد رسیدگی به وضع فاضلاب به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب کمیت و کیفیت مقطوعاً 2.000.000 ریال.

رشته فلزات و معادن

ماده 22 :

1. تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات در ارزیابی‌ها طبق ماده 11 در مورد ملاک تشخیص، حداقل 5 میلیون ریال و حداکثر ده میلیون ریال خواهد بود.

2. تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی (احتمالی ممکن قطعی) طبق ماده 11 تعرفه عمومی خواهد بود. (در معادن زیرزمینی معادل بیست درصد به تعرفه مربوط اضافه خواهد شد)

3. در صورتی انجام بررسی‌های کارشناسی در معادن منتج به ارزیابی نگردد، حق‌الزحمه کارشناسی براساس ماده ده این تعرفه قابل پرداخت خواهد بود.

گروه 2: اموال منقول شامل رشته‌های:

(آثار هنری و اشیاء نفیسه و کتب خطی اشیاء عتیقه و احجار کریمه،

ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری)

ماده 23: دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق مطابق ماده 11 این تعرفه و رشته لوازم خانگی و اداری 20 درصداضافه می‌باشد.

گروه 3: امور پزشکی داروئی و غذایی شامل رشته‌های:

(پزشکی، داروسازی و سم‌شناسی، مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن)

ماده 24: دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق، بر حسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت کار با پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع‌کننده، حداقل 1.500.000 ریال و حداکثر 10.000.000 ریال در هر مورد می‌باشد و در مورد ارزیابی مطابق ماده 11 این تعرفه می‌باشد.

تبصره: کلیه هزینه‌های آزمایشگاهی، نمونه‌برداری (بیوپسی)، رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی می‌باشد.

گروه 4: رشته حسابداری و حسابرسی آمار

(امور بازرگانی تعیین نفقه و بیمه)

رشته حسابداری و حسابرسی:

ماده 25: دستمزد کارشناسی در امور حسابرسی نسبت به جمع ارقام حسابهای مورد رسیدگی طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.

ماده 26: دستمزد کارشناسی امور ذیل براساس ماده 11 این تعرفه خواهد بود:

1. ارزش سهام و سهم‌الشرکه، با توجه به مجموع دارائی‌های جاری و بدهی‌ها و ذخائر رسیدگی‌شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی‌های ثابت.

2. رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی.

3. تعیین قیمت تمام‌شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل‌دهنده قیمت تمام شده.

رشته امور بازرگانی:

ماده 27: دستمزد کارشناسان رشته بازرگانی در مورد ارزیابی طبق تعرفه ماده 11 است و در سایر موارد حداقل 2.000.000 ریال و حداکثر 20.000.000 ریال خواهد بود.

رشته تعیین نفقه:

ماده 28: تعیین دستمزد نفقه با توافق می‌باشد و در هر مورد حداقل 1.500.000 ریال و حداکثر 10.000.000 ریال است.

رشته بیمه:

ماده 29: دستمزد رشته بیمه در مورد ارزیابی ماده 11 این تعرفه و سایر موارد با توافق مقام ارجاع‌کننده در هر مورد حداقل 1.500.000 ریال و حداکثر 15.000.000 ریال است.

رشته آمار:

ماده30: تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع‌کننده در هر مورد حداقل 1.500.000 ریال و حداکثر 10.000.000 ریال است.

گروه 5: امور وسائط نقلیه موتوری شامل رشته‌های:

(امور حمل و نقل ترابری وسائط نقلیه هوایی، وسائط نقلیه دریایی و غواصی، وسائط نقلیه موتوری زمینی و وسائط نقلیه ریلی)

ماده 31: دستمزد کارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است:

1. رسیدگی به اصالت خودرو 1.500.000ریال داخل شهر و 2.000.000 ریال خارج شهر.

2. رسیدگی به تصادف درون شهری 1.000.000 ریال.

3. رسیدگی به تصادف خارج از شهر 1.500.000 ریال.

اظهارنظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی، تعیین تناژ، تعیین مدل برای هر دستگاه مقطوعاً 1.500.000 ریال و برای وسائط نقلیه بدون موتور پنجاه درصد آن.

ماده 32: تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل:

1. برای دعاوی مربوط به حمل و نقل (مسئولیت صادرکننده اسناد حمل)

با توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده 11 این تعرفه است.

2. تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی:

بر اساس ماده 11 این تعرفه است.

3. تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آبهای داخلی بشرح ذیل می‌باشد:

الف: در صورت تصادم بین قایقهای تفریحی و مسافربری در آبهای داخلی:

در هر مورد 2.000.000 ریال.

ب: در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا:

- برای شناورهای با ظرفیت بار کمتر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا GT 4.000.000) ریال در هر مورد.

- برای شناورهای با ظرفیت بار بالاتر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا GT 10.000.000) ریال در هر مورد.

تبصره: در صورتی که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیتهای متفاوت باشد، ظرفیت بالاتر مبنای تعیین حق‌الزحمه می‌باشد.

4. در مورد غواصی و عملیات زیرآبی، ماده 9 این تعرفه ملاک عمل خواهد بود.

تبصره: دستمزد ارزیابی‌های وسائط نقلیه هوائی و ریلی و زمینی برابر ماده 11 خواهد بود.

گروه 6: راه و ساختمان شامل رشته‌های: (راه و ساختمان معماری داخلی و تزئینات مهندسی ترافیک برنامه‌ریزی شهری مهندسی محیط زیست امور ثبتی ابنیه و آثار باستانی نقشه‌برداری)

رشته راه و ساختمان:

ماده 33: دستمزد ارزیابی اراضی غیرمزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی مطابق ماده 11 این تعرفه تعیین می‌شود.

ماده 34: دستمزد تطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل و بنا:

برای هر مترمربع مساحت زیر بنا 4.000 ریال و حداقل 1.500.000 ریال و حداکثر 15.000.000 ریال است.

ماده 35: دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان‌ها با وضعیت محل و بنا برای هر مترمربع مساحت زیربنا 4.000 ریال و حداقل 1.500.000 ریال و حداکثر 20.000.000 ریال است.

ماده 36: دستمزد تهیه نقشه‌های معماری و سازه ساختمان‌های موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضائی بشرح زیر می‌باشد:

1. معماری کلی هر مترمربع 3000 ریال و حداقل 1.500.000 ریال و حداکثر 30.000.000 ریال.

2. سازه هر مترمربع 4. 000 ریال و حداقل 1.500.000 ریال و حداکثر 40.000.000 ریال.

ماده 37: دستمزد افراز و قطعه‌بندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زیر است:

1. دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه براساس ماده 11 این تعرفه به اضافه بیست درصد.

2. در صورتیکه نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد هزینه نقشه براساس تعرفه نقشه‌برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف 1 محاسبه می‌شود.

تبصره: در مواردی که واحدهای ساختمانی با هر نوع کاربری که بصورت آپارتمان، طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر در این ماده و مواد 34 الی 36 این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یا هر بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده 38: دستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت 1000 مترمربع 1.500.000 ریال و برای هر یک هزار مترمربع مازاد، مبلغ 800.000 ریال اضافه می‌گردد.

رشته نقشه‌برداری و امور ثبتی:

ماده 39: پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی:

1. اگر گذربند مشخص باشد:

تا 1000 مترمربع مقطوعاً 2.000.000 ریال و نسبت به مازاد تا 10 هکتار برای هر مترمربع 200 ریال و از 10 هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع 100 ریال و حداکثر 40.000.000 ریال.

2. اگر گذربند مشخص نباشد:

تا 1000 مترمربع مقطوعاً 6.000.000 ریال و نسبت به مازاد تا 10 هکتار هر مترمربع 200 ریال و از ده هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع 100 ریال و حداکثر 60.000.000 ریال.

ماده 40: حق‌الزحمه نقشه‌برداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره برمبنای بند 2 ماده 39 و حداکثر 60.000.000 ریال.

ماده 41: حق‌الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تشخیص محل پلاک موردنظر در املاک تا 1000 مترمربع حداقل 1.500.000 ریال و نسبت به مازاد تا 5000 مترمربع برای هر مترمربع 800 ریال و از 5000 مترمربع تا 50000 مترمربع نسبت به مازاد برای هر مترمربع 400 ریال و از 50000 مترمربع به بالا نسبت به مازاد برای هر مترمربع 200 ریال و حداکثر سی میلیون ریال.

ماده 42: دستمزد نقشه‌برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانالها و رودخانه‌ها با مقیاس 1000/ 1 به صورت پیمایش با تعیین محل چاه‌ها، حداقل 1.500.000 ریال است و حداکثر با نظر مقام قضائی می‌باشد.

ماده 43: دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلاف املاک خارج از محدوده شهرها:

1. دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک موردنظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا یک هکتار حداقل 2.000.000 ریال است.

2. در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر ده میلیون ریال می‌باشد.

ماده 44: دستمزد کارشناسی رشته شهرسازی:

1. حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق طرح‌های تفکیک اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است:

11 طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ 5.000.000 ریال.

12 طرح تفکیک با 3 تا 10 قطعه زمین، مبلغ 1.000.000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه.

13 طرح تفکیک با بیش از 10 قطعه زمین، مبلغ 300.000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 10 قطعه.

2. حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح‌های توسعه شهری به شرح زیر می‌باشد:

21 کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ 5.000.000 ریال.

22 کاربری 3 تا 10 قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ 700.000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه.

23 کاربری بیش از 10 قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ 300.000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 10 قطعه.

3. حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان‌ها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر می‌باشد:

31 ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبلغ 5.000.000 ریال.

32 ساختمان با 3 تا 10 واحد قابل تفکیک، مبلغ 700.000 ریال به ازاء هر واحد مازاد بر 2 واحد.

33 ساختمان با بیش از 10 واحد قابل تفکیک، مبلغ 300.000 ریال به ازاء هر واحد مازاد بر 10 واحد.

تبصره: دستمزد سایر رشته‌های زیرگروه 6 طبق ماده 9 این تعرفه خواهد بود.

گروه7 صنعت و فن شامل رشته‌های: (الکتروشیمی، صنایع نفت و پتروشیمی برق، الکترونیک و مخابرات برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات تأسیسات ساختمانی آسانسور و شوفاژ و تهویه کامپیوتر گاز و گازرسانی انرژی هسته‌ای مهندسی هوافضا مهندسی پزشکی نساجی و رنگرزی)

ماده 45: دستمزد کارشناسی و ارزیابی رشته‌های فوق براساس ماده 11 این تعرفه و تبصره‌های ذیل آن خواهد بود.

تبصره: حق‌الزحمه کارشناسی نرم‌افزار کامپیوتر مطابق ماده 11 این تعرفه به اضافه 50 درصد خواهد بود.

گروه8 فنی و هنری شامل رشته‌های: (تئاتر شعر و سرود تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت چاپ و چاپخانه عکاسی و امور سینمایی طراحی و گرافیک امور ورزشی تألیفات تمبر صنایع دستی موسیقی)

ماده 46: دستمزد کارشناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده‌های غیرمالی و در هر مورد بررسی (هر مستند) حداقل 2.000.000 ریال در صورتیکه کم و کیف کار ایجاب نماید با پیشنهاد کارشناس و توافق مراجع ارجاع‌کننده کارشناسی حداکثر 10.000.000 ریال تعیین می‌گردد.

تبصره: دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق در پرونده‌های مالی مطابق ماده 11 این تعرفه محاسبه و حداکثر بیست میلیون ریال می‌باشد.

ماده 47: دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذیل می‌باشد:

الف: دستمزد کارشناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگها، شرایط نوری، کمپوزیسیون (ترکیب‌بندی)، پرسپکتیو، ظهور و چاپ حداقل 2.000.000 ریال و حداکثر 15.000.000 ریال در هر مورد با نظر مقام ارجاع‌کننده.

ب: امور مربوط به فیلم‌برداری و سینما:

دستمزد رسیدگی‌ به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیه‌کنندگان اعم از نویسنده ، کارگردان، تصویربردار، تدوین‌کننده، لابراتوار و صدابردار به شرح زیر است:

1. برنامه‌های کوتاه‌مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدئو و برنامه‌های انیمیشن حداقل 2.000.000 ریال.

2. برنامه‌های بلندمدت سینمایی بیشتر از یک ساعت، برحسب مدت فیلم و حداکثر 15.000.000 ریال.

ج: دستمزد ارزیابی فیلم، وسایل و لوازم عکاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو مطابق ماده 11 این تعرفه محاسبه خواهد شد.

د: هزینه‌های مربوط به آزمایشگاه استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاههای نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده9 این تعرفه خواهد بود.

ه: دستمزد کارشناس در امور ورزشی بدون موارد جرح یا فوتی برای هر مورد 2.000.000 ریال و برای موارد فوتی و یا جرحی حداکثر 15.000.000 ریال با نظر مرجع مربوطه.

گروه 9: کشاورزی شامل رشته‌های:

(کشاورزی و منابع طبیعی دامپروری و دامپزشکی محصولات دامی

آبزیان و شیلات سم و سم‌شناسی صنایع چوب محیط زیست طبیعی

گیاه پزشکی)

ماده 48: دستمزد ارزیابی‌های رشته‌های فوق مطابق ماده 11 این تعرفه محاسبه خواهد شد.

ماده 49: دستمزد تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و اصلاح و تسطیح زمینهای کشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده 11 این تعرفه می‌باشد.

ماده50: دستمزد نمونه‌برداری به منظور تعیین کیفیت و طبقه‌بندی محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق مرجع ارجاع‌کننده و کارشناس تعیین می‌شود.

ماده 51: دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) تا مساحت 1000 مترمربع، 2.000.000 ریال و برای هر هزار مترمربع مازاد ده درصد و بالاتر از یک هکتار، سه درصد دستمزد فوق می‌باشد.

ماده 52: دستمزد افراز املاک کشاورزی براساس ماده 11 این تعرفه به اضافه بیست درصد خواهد بود.

تبصره در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد، دستمزد نقشه‌برداری بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.

ماده 53: دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و غیره موجود در انبارها براساس ماده 11 این تعرفه محاسبه خواهد شد.

گروه 10 مدیریت و خدمات شامل رشته‌های: (امور آموزشی امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری ایرانگردی و جهانگردی زبانهای خارجی امور اداری و استخدامی کتابداری امور گمرکی ثبت شرکتها و علائم تجاری و اختراعات)

ماده 54: دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشته‌های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل 1.500.000 ریال و حداکثر 15.000.000 میلیون ریال با پیشنهاد کارشناس و توافق مرجع ارجاع‌کننده خواهد بود.

گروه 11: ایمنی و حوادث شامل رشته‌های:

(امور آتش‌سوزی و آتش‌نشانی اموراسلحه و مهمات امنیت عمومی

حوادث ناشی از کار مواد محترقه و منفجره ناریه )

ماده 55: دستمزد کارشناسان این گروه طبق تعرفه کارشناسان گروه 10 موضوع ماده 54 تعیین می‌گردد.

ماده 56: اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذیربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان یا مرکز می‌باشد.

ماده 57: کلیه متن و مواد و تبصره‌های این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی و کانونها و نیز کارشناسان موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و مراجع کشور اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها، مؤسسات اعتباری و سایر شرکتها و دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد، لازم‌الرعایه است.

ماده 58: این تعرفه با 58 ماده و 23 تبصره به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا است. مقررات مغایر لغو می‌گردد.

رئیس قوه قضائیه صادق آملی لاریجانی»