رای شماره : 6179-24/10/1343

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای :چون دلائل کافی برانتساب بزه منتسب به متهم موجودنیست واز حیث رعایت اصول دادرسی هم اشکالی مشهودنمی باشدلذاحکم فرجامخواسته مبنی بربرائت متهم بعلت فقددلیل به اکثریت آراءابرام می شود.

* سابقه *
کافی نبون دلائل

بموجب کیفرخواست مورخ 10/7/38دادسرای تهران رضافرزندحسین 29 ساله به استنادصورت مجلس مورخ 13/6/38به اتهام اخفای موادافیونی بیش از50 گرم تحت تعقیب دادسرای مزبورواقع وبه استنادقسمت اخیرماده 7 اصلاحی قانون منع کشت خشخاش تقاضای مجازاتش بعمل آمده است .
شعبه سوم دادگاه جنائی مرکزپس ازرسیدگی به استدلال اینکه :
متهم درموقع بازرسی حضورنداشته ودرخانه مسکونی اواشخاص دیگری هم سکونت داشته ،تعلق موادافیونی به متهم رامحرزندانسته ،
بموجب دادنامه شماره 356-3/11/38حکم برائت وی راصادرکرده است . دادستان استان ازحکم مزبورفرجامخواسته وشعبه 11دیوان عالی کشور، درخواست رسیدگی ماهوی آقای دادستان کل راباتوجه به مندرجات پرونده بخصوص واظهارات برادرمتهم ،واینکه درهمان روزکشف تریاک فرجامخواه به اتهام داشتن واخفای موادافیونی درمورددیگری تحت تعقیب بوده ،موجه دانسته ازاین جهت حکم فرجامخواسته رانقض ورسیدگی امررابه شعبه دیگردادگاه جنائی مرکزارجاع می نماید.
شعبه 4دادگاه جنائی مرکزپس ازجری تشریفات قانونی وتشکیل جلسه مقدماتی درتاریخ 21/1/40باانجام دادرسی باتوجه به اینکه :
صورت مجلس کشف موادافیونی حکایت ازامضاءمتهم وحضورنامبرده حین بازرسی نداردودرپرونده امرتحقیق ازاکبربرادرمتهم درموردتریاک مکشوفه وتعلق آن به متهم منعکس نیست وباالتفات به انکارمتهم درمراحل تحقیق وجلسه دادرسی واینکه دلائل کافی برتعلق موادافیونی مکشوفه به متهم بنظرنمی رسیدحکم برائت وی راصادرنموده است .
دادستان استان بشرح لایحه 35072-16/12/41ازحکم برائت فرجام خواسته که حکم فرجامخواسته اصراری تشخیص گردیده است .
پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح شده وبااستماع بیانات جناب آقای دادستان کل مبنی برابرام رای فرجامخواسته مشاوره نموده بشرح زیررای داده اند:

مرجع :مجموع رویه های قضائی کیهان
سال 1343چاپ 1344
صفحه 102تا104

21
نوع :
2
شماره انتشار :
6179
تاریخ تصویب :
1343/10/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)